Stram Obje Detay Raporu 2

Belirtilen zaman aralıklarında Stream objeleriniz için var olan Zone’a ait oynatılma süreleri ve IP bilgilerini API kullanarak görüntüleyebilirsiniz.

Parametreler

Değişken Tipleri

Örnek PHP Kodu

<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://api.medianova.com/v1/report/stream/object/list",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

Örnek Çıktı

{
 "status": true,
 "data": {
  "/obj/obj1.m4a": {
   "played": 4816,
   "unique_ip": 2284,
   "duration": 2641439
  },
  "/obj/64/obj1.m4a": {
   "played": 445,
   "unique_ip": 275,
   "duration": 1642512
  } 
 }
}